wwww

波卡 DAO 基础设施 SubDAO 将参与波卡首轮平行链竞拍,并推出平行链网络 Starfish

波卡 DAO 基础设施 SubDAO 计划参与波卡第一轮平行链竞拍,并将正式推出平行链网络 Starfish (海星网络)。其中所有为 SubDAO 竞拍提供 DOT 质押的社区用户都可获得 SubDAO 原生代币 GOV (Governance)作为奖励,具体竞拍策略和奖励规则将于近期公布。

相关文章