wwww

Infura:已解决API端点宕机问题,所有服务恢复正常

以太坊基础设施提供商Infura官网状态更新显示,已解决ETH1、Palm、Optimism等API端点宕机问题,所有服务功能已经恢复正常运行。 据昨晚报道,Infura服务故障导致ETH1、Palm、Optimism、Polygon、Filecoin和Arbitrum API端点宕机,以太坊Gas费短时跌至18 gwei。(星球日报)

相关文章